درباره ما

شرکت صنایع لبنی ساوه (آریÙ† ) در سال 1375 با اخذ مجوز از وزارت صنایع ومعادن برای محصولات پاستوریزه (Ø´یر –ماست –دوغ-خامه- پنیر Ùˆ Ú©Ø´Ú© )به عنوان تنها واحد تولیدی فراورده های لبنی در سطح شهرستان ساوه شروع به فعالیت نمود Ùˆ با جذب Ø´یر  خام دامداران منطقه به اقتصاد دامداران Ù†یز رونق بخشیده Ùˆ باهدف خریداری Ø´یر مطلوب منطقه Ùˆ تولید محصولات با Ú©یفیت بر تر پاستوریزه در ایÙ† شهرستان احداث گردیده است در Ù†یمه دوم سال1388 با تغییر صد در صدی سهامداران Ùˆ Ù‡یئت مدیره شرکت صنایع لبنی ساوه تحت پوشش شرکت کشت Ùˆ صنعت دامدشت ساوه قرار گرفت Ùˆ ایÙ† تغییر  Ùˆ تحول باعث شد شرکت صنایع لبنی ساوه از نظر تامیÙ† بخشی از Ù†یاز ماده اولیÙ‡ خود یعنی Ø´یر خام به خود کفایی برسد شرکت کشت Ùˆ صنعت دامدشت ساوه یÚ© مجموعه 1000 راسی گاو Ø´یری نژاد هلشتایÙ† بوده Ùˆ در حال حاضر بخشی از Ø´یر مصرفی آریÙ† را تولید Ù…ینماید                                            

شایان ذکر است Ú©Ù‡ استفاده از Ø´یر خام با بار Ù…یکروبی پاییÙ† Ùˆ Ú©یفیت ثابت Ùˆ بالای شرکت کشت Ùˆ صنعت دامدشت ساوه زمینه تولید محصولات با خواص ارگانولپتیÚ©ی Ùˆ Ú©یفی بالا را برای شرکت صنایع لبنی ساوه فراهم نموده Ùˆ تولید محصولات لبنی پاستوریزه تحت نظارت مستمر کارشناسان با تجربه تولید Ùˆ کنترل Ú©یفی انجام Ù…یگرد

  ایÙ† شرکت آمادگی دارد تا در سایر شهرستان های کشور Ù†یز نمایندگی فعال بپذیرد زیرا از نظر ظرفیت تولید در فاز فعلی امکان فراوری روزانه 100 تن محصولات پاستوریزه را دارا Ù…ی باشد ضمنا در Ø¢ینده نزدیÚ© فاز جدید توسعه شرکت صنایع لبنی ساوه در فضایی مجزا Ùˆ وسیع به مساحت 50000 متر مربع در دست مطالعه Ùˆ ساخت Ù…ی باشد Ú©Ù‡ طبق برنامه مصوب Ù‡یئت مدیره مقرر گردید کارخانه با ظریفت تولید 300 تن در روز شامل خطوط تکمیÙ„ی پاستوریزه به همراه خطوط استریÙ„ احداث گردد Ú©Ù‡ ازجمله محصولات در نظر گرفته شده برای آن Ù…ی توان به محصولات پاستوریزه مثل پنیر های طعم دار- ماست های طعم دار Ùˆ Ù†یز طعم های مختلف خامه به همراه Ø´یر استریÙ„- Ø´یر های طعم دار Ùˆ انواع بستنی اشاره نمود محصولات پاستوریزه شرکت صنایع لبنی ساوه ( آریÙ† ) در حال حاضر شامل Ø´یر- Ø´یر کاکائو- خامه صبحانه -خامه عسلی ماست Ú©Ù… چرب- ماست پر چرب- ماست خامه ای- ماست Ú†Ú©یده خامه ای (موسیر )-ماست Ú†Ú©یده خامه ای (سبزی ) Ùˆ انواع دوغ Ù…ی باشد         

برخی از عناویÙ† کسب شده صنایع لبنی ساوه (آریÙ†) به شرح Ø°یÙ„ Ù…ی باشد

·        کسب عنوان واحد نمونه صنعتی Ùˆ کارآفریÙ† برتر در سال 1389

·        کسب عنوان واحد نمونه صنعتی Ùˆ کار آفریÙ† برتر در سال 1390   

·        کسب عنوان واحد نمونه صنعتی Ùˆ کار آفریÙ† برتر در سال1391

·        کسب عنوان واحد نمونه صنعتی Ùˆ کار آفریÙ† برتر در سال1392

·        کسب عنوان واحد نمونه صنعتی Ùˆ کار آفریÙ† برتر در سال1393

·        کسب عنوان صادر کننده نمونه استان مرکزی در سال 1392

·        کسب عنوان صادر کننده نمونه استان مرکزی در سال 1393

                                            

 

نشانی: ساوه-انتهای بلوار طلقانی 08642412252 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.